Zapraszam do udziału w konkursie!!

Zadaniem jest stworzenie hasła reklamowego dla strony zazyjkultury.pl

Do wygrania są książki oraz bilety do kina !!

Liczymy na Waszą twórczość:)


 

Regulamin konkursu na hasło reklamowe dla strony zazyjkultury.pl

 

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest strona zazyjkultury.pl.
 2. Konkurs trwa od 3.12.2014 r. do 27.12 2014 r. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu zakończenia konkursu na stronie
  www.zazyjkultury.pl oraz na koncie Facebook.

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Zadaniem konkursowym jest ułożenie hasła promującego stronę zazyjkultury.pl Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną ilość propozycji hasła.
 3. Uczestnikami konkursu stają się osoby, które prawidłowo prześlą hasło reklamowe na adres: kontakt@zazyjkultury.pl w terminie do dnia 17.12.2014 r.
 4. Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia swojego hasła akceptując zarazem regulamin.
 5. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, organizator bierze pod uwagę hasło, które wcześniej zostało przesłane na adres organizatora. Decydująca jest, w takim przypadku, data wpłynięcia hasła na adres organizatora.
 6. Hasła zostaną opublikowane do dnia 18.12.14r.na koncie Facebook.
 7. Wyłonienie laureata konkursu nastąpi przez głosowanie od 18.12.14r do 24.12.14r. przez użytkowników strony zazyjkultury.pl oraz użytkowników Facebook.

 

Zasady przyznawania nagród:

 1. Wyłonienie zwycięzcy konkursu nastąpi na podstawie ilość otrzymanych polubień/komentarzy pod danym hasłem.
 2. Nagrodą w konkursie są 3 książki (ukazane na zdjęciu) oraz 2 bilety do kina na dowolny seans 2D.
 3. Nagroda zostanie przesłana pocztą/kurierem pod wskazany adres.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności dostarczenia nagrody.
 5. Zwycięzcę konkursu poinformuje organizator w dniu 27.12.14r.

 

Prawa autorskie i dane osobowe:

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez organizatora dla własnych celów. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie   danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez zwycięzcę konkursu, praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskim hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego   1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zazyjkultury.pl jest uprawnione do korzystania z hasła w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych zwycięscy konkursu. Na warunki te uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu/zaakceptowanie regulaminu.
 4. Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasło reklamowe każdą techniką –   w tym techniką drukarską, oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do hasła, w tym w szczególności użyczać, a także rozpowszechniać hasło w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła autorowi tego hasła (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, którzy wcześniej przesłali zwycięskie  hasło   na   adres   organizatora)   – Zwycięzca konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w konkursie.
 3. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dodaj komentarz