Regulamin

Regulamin serwisu zazyjkultury.pl

 

Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.

 1. Za pomocą serwisu użytkownik ma możliwość korzystania z następujących usług:
  • przeglądania oraz umieszczania opinii na tematy związane z kulturą,
  • umieszczania treści w formie pisemnej oraz zdjęć,
  • przeglądania oraz umieszczania komentarzy do zamieszczonych treści, zdjęć.
 2. Usługi dostępne w serwisie mają charakter darmowy.
 3. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla użytkowników.

 

Warunki korzystania z serwisu.

 1. By móc w pełni korzystać z serwisu należy posiadać,
  • połączenie z Internetem,
  • przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  • konto poczty e-mail.

 

Postanowienia odnośnie aktywności użytkowników w serwisie.

 1. Każdy użytkownik przyczyniający się do rozwoju serwisu ma szanse, aby dostać upominek.
  • poprzez rozwój rozumiemy czynne uczestnictwo w tworzeniu serwisu, czyt.ilość/jakość zamieszczonych opinii na tematy kulturalne oraz komentarzy.
  • poprzez upominek rozumiemy gadżety reklamowe, książki, bilety na wydarzenia kulturowe.
 2. Właściciel serwisu na podstawie zgromadzonych informacji jest uprawniony do przyznania upominku.
 3. Upominki usługą pocztową/kurierską zostaną dostarczone użytkownikom na wskazany przez siebie adres.
 4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie upominku.

 

Zasady odpowiedzialności- użytkownik.

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w regulaminie. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu w trakcie korzystania z serwisu.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.
 4. W przypadku korzystania z formularza rejestracyjnego, czy też kontaktu
  e-mailowego użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści.
 6. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 8. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 9. Użytkownik udziela właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez użytkownika w serwisie w dowolny sposób.

 

Zasady odpowiedzialności- właściciel serwisu.

 1. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach serwisu. W miarę możliwości właściciel będzie powiadamiać użytkowników o planowanych przerwach w działaniu serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
 3.  Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego serwisu. W miarę możliwości właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych.
  W takim przypadku właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkowników.
 4.  W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność serwisu, właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności serwisu. W takim przypadku właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkowników.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: usuwania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.

 

Świadczenie usługi dostępu do Serwisu.

 1. W chwili zapoznania się z regulaminem oraz zarejestrowaniem się w serwisie następuje moment zawarcia umowy świadczenia usługi dostępu do serwisu. Użytkownik nie może zarejestrować się w serwisie bez akceptacji regulaminu.
 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego konta innym użytkownikom ani osobom trzecim.
 4. Użytkownik nie może korzystać z kont innych użytkowników.
 5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia konta. użytkownika, który nie stosuje się do postanowień regulaminu, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla właściciela bądź innych użytkowników.
 6. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 7. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z serwisu.

 

Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jestserwis zazyjkultury.pl. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w serwisie (możliwość korzystania z zasobów oferowanych przez serwis), obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą maila korespondencję.
 2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail:  kontakt@zazyjkultury.pl
 3. W ramach serwisu właściciel przetwarza następujące dane: login użytkownika, i adres e-mail. Jeśli użytkownik zgłosi reklamację to również: imię i nazwisko.
 4. Dane przechowywane są w bazie danych strony.
 5. Przetwarzany jest także adres użytkownika pod który ma zostać dostarczony upominek.
 6. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 7. W przypadku korzystania z serwisu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, właściciel ma prawo do wykorzystania danych użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku właściciel powiadomi użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 8. Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami – loginem użytkownika, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.
 9. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika, lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Przepisy końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2014r
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

Autor: admin

13.09.2014